Kang Daniel

Kang Daniel - Mini Album Vol.1 [CYAN]

$13.06 $15.28
POSTER:
数量:

A Ver. / B Ver. 총 2종
버전 2종 중 랜덤 1종


1CD (각 버전별)
-포토북 : 160 X 160 mm / 72P
- 포토카드 : 60 X 90 mm (1종+3종 중 랜덤 1종)
- 필름포토카드 : 143 X 48 mm 1종
- 북마크 : 143 X 48 mm 1종
- 스티커 : 4종
- 포스터 : 440 X 620 mm 버전별 1종 / SOLD OUT
- 포토카드 (초도 한정 특전) : 2종